Skip to main content

Algemene Voorwaarden

1. Toepassing

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die tot stand komen tussen Van der Vleuten & Van Hooff Gerechtsdeurwaarders en Incasso, gevestigd te IJmuiden en Den Helder en opdrachtgevers tot het verrichten van ambtelijke en niet-ambtelijke werkzaamheden. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk zijn aangegaan.

Onlosmakelijk verbonden aan deze algemene voorwaarden is het tarievenoverzicht Van der Vleuten & Van Hooff Gerechtsdeurwaarders B.V. Het tarievenoverzicht wordt periodiek aangepast. Ook op lopende overeenkomsten, c.q. opdrachten is steeds de meest reguliere versie van toepassing.

2. Definities

Van der Vleuten & Van Hooff: de besloten vennootschap Van der Vleuten & Van Hooff Gerechtsdeurwaarders B.V., gevestigd te IJmuiden, gemeente Velsen, aan het Sluisplein 61, ofwel de besloten vennootschap Van der Vleuten & Van Hooff B.V., gevestigd te Den Helder aan Bernhardplein 75, beiden h.o.d.n. Van der Vleuten & Van Hooff Gerechtsdeurwaarders & Incasso.
Gerechtsdeurwaarders: de in Nederland benoemde en gevestigde gerechtsdeurwaarders
Tussenpersonen: opdrachtgevers die beroepshalve juridische- of incasso-werkzaamheden verrichten, zoals advocaten, incassobureaus en niet-Nederlandse gerechtsdeurwaarders.
Cliënten: alle opdrachtgevers die geen tussenpersoon zijn.
Ambtelijke werkzaamheden: alle werkzaamheden als bedoeld in artikel 2 van de Gerechtsdeurwaarderswet.
Niet-ambtelijke werkzaamheden: alle overige werkzaamheden en diensten.
Schuldenaarstarief: het voor de schuldenaar geldende tarief als bedoeld in het Besluit Tarieven Ambtshandelingen Gerechtsdeurwaarders.

3. Verstrekking en aanvaarding opdrachten

3.1 Een aan Van der Vleuten & Van Hooff verstrekte opdracht geldt als aanvaard indien dit schriftelijk aan de opdrachtgever is bevestigd, dan wel wanneer Van der Vleuten & Van Hooff met de uitvoering van de opdracht is begonnen. De uitvoering van de opdracht wordt in ieder geval geacht te zijn aangevangen wanneer Van der Vleuten & Van Hooff zich ten opzichte van derden heeft gedragen als opdrachtnemer.

3.2 Opdrachten die worden gegeven aan één der gerechtsdeurwaarders verbonden aan Van der Vleuten & Van Hooff gelden te zijn gegeven aan Van der Vleuten & Van Hooff.

3.3 Alle door Van der Vleuten & Van Hooff gedane aanbiedingen in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend. Het doen van een aanbod verplicht Van der Vleuten & Van Hooff niet tot acceptatie van de opdracht. Van der Vleuten & Van Hooff behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgaaf van redenen te weigeren.

3.4 Van der Vleuten & Van Hooff is gerechtigd de uitvoering van werkzaamheden op te schorten indien de opdracht door de opdrachtgever niet schriftelijk is verstrekt. Voor eventuele gevolgen voortvloeiende uit deze vertraging is Van der Vleuten & Van Hooff niet aansprakelijk.

4. Verplichtingen Van der Vleuten & Van Hooff

4.1 Van der Vleuten & Van Hooff zal, bij alle door haar aanvaarde opdrachten zich verplichten tot het doen van de benodigde inspanningen.

4.2 Van der Vleuten & Van Hooff draagt zorg voor geheimhouding van de door de opdrachtgever verstrekte informatie en zal aan derden geen informatie verschaffen over de inhoud van de opdracht zonder uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtgever, tenzij de informatie verschaft dient te worden uit wettelijke verplichting.

4.3 De opdrachtgever staat in voor de juistheid en betrouwbaarheid van de aan Van der Vleuten & Van Hooff verstrekte informatie; Van der Vleuten & Van Hooff is nimmer gehouden de door de opdrachtgever verstrekte informatie op juistheid en betrouwbaarheid te controleren.

4.4
Van der Vleuten & Van Hooff zal zich houden aan de geldende privacyregelgeving. Derhalve zal Van der Vleuten & Van Hooff zich onthouden van het doorgegeven van verkregen gegevens indien zij daarmee in strijd met de privacyregelgeving zou handelen.

4.5
Van der Vleuten & Van Hooff verplicht zicht jegens haar opdrachtgevers alle gemaakte kosten, in beginsel en voor zover wettelijk toelaatbaar, te verhalen op de wederpartij.

4.6 Van der Vleuten & Van Hooff is gerechtigd derden, waaronder een andere gerechtsdeurwaarder of een advocaat, in te schakelen bij de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden. De daarmee gemoeide kosten zullen door Van der Vleuten & Van Hooff als verschotten aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

5. Verplichtingen opdrachtgever

5.1 De opdrachtgever is verplicht zoveel mogelijk medewerking te verlenen aan het uitvoeren van de verstrekte opdracht. Opdrachtgever machtigt Van der Vleuten & Van Hooff tot het inwinnen van verhaalsinformatie, het starten van een gerechtelijke procedure ter verkrijging van een vonnis, alsmede het tenuitvoerleggen van het vonnis door alle middelen rechtens.

5.2 De werkzaamheden en rechtsmaatregelen zullen steeds geschieden voor rekening en risico van de opdrachtgever.

5.3 Indien sprake is van meerdere opdrachtgevers, geldt een hoofdelijke aansprakelijkheid voor de nakoming van de verplichtingen jegens Van der Vleuten & Van Hooff.

5.4 In het geval dat aan Van der Vleuten & Van Hooff een niet nader omschreven opdracht wordt verstrekt om incassowerkzaamheden te verrichten en/of het nodige te doen teneinde betaling van executoriale titels te verkrijgen, staat het Van der Vleuten & Van Hooff vrij om betalingsregelingen met schuldenaren te treffen in principe met een looptijd voor ten hoogste zes maanden, tenzij tussen Van der Vleuten & Van Hooff en opdrachtgever anders is overeengekomen.

6. Beëindiging werkzaamheden

6.1 Van der Vleuten & Van Hooff is gerechtigd haar werkzaamheden te beëindigen indien de opdrachtgever buiten Van der Vleuten & Van Hooff om een regeling dan wel schikking met debiteur treft, andersoortige betaalafspraken maakt dan wel indien opdrachtgever niet reageert op berichten van Van der Vleuten & Van Hooff.

6.2
Van der Vleuten & Van Hooff is gerechtigd haar werkzaamheden te beëindigen ingeval van duidelijke aanwijzingen van onvoldoende dan wel verminderde kredietwaardigheid van de opdrachtgever.

6.3
Bij beëindiging op grond van 6.1 of 6.2 of indien de opdrachtgever de opdracht intrekt, is Van der Vleuten & Van Hooff gerechtigd af te wikkelen als ware de vordering volledig geïncasseerd.

6.4
Van der Vleuten & Van Hooff is gerechtigd om niet nader aan te geven redenen, haar werkzaamheden te beëindigen. In dat geval is Van der Vleuten & Van Hooff gerechtigd om alle tot dan toe gemaakte kosten bij opdrachtgever in rekening te brengen. Over de eventueel ontvangen bedragen, op rekening van Van der Vleuten & Van Hooff, dan wel opdrachtgever, is Van der Vleuten & Van Hooff gerechtigd om incassokosten zoals vermeld in het tarievenoverzicht aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

6.5 In geval van beëindiging van enige lopende overeenkomst tussen Van der Vleuten & Van Hooff en opdrachtgever zal geen restitutie plaatsvinden van reeds gefactureerde en betaalde tarieven.

7. Basisvergoeding

In alle zaken waarin Van der Vleuten & van Hooff naar aanleiding van de door de opdrachtgever verstrekte opdracht een dossier aanlegt en/of de gegevens in haar administratie verwerkt, is door de opdrachtgever aan Van der Vleuten & Van Hooff dossierkosten verschuldigd, zoals opgenomen in het meest recentelijke tarievenoverzicht van Van der Vleuten & Van Hooff, tenzij, bij overeenkomst, anders is overeengekomen.

8. Tarieven ambtelijke werkzaamheden

8.1 Voor het verrichten van een ambtshandeling zal aan de opdrachtgever in beginsel niet meer in rekening worden gebracht dan het schuldenaarstarief.

8.2 Ambtshandelingen die dezelfde dag waarop de opdracht is verstrekt verricht dienen te worden, dan wel apart ingepland dienen te worden, alsmede ambtshandelingen die buiten de reguliere kantooruren of in het weekend dienen te worden gedaan, worden verricht tegen het schuldenaarstarief, eventueel te vermeerderen met een door Van der Vleuten & Van Hooff nader te bepalen opslag zoals opgenomen in het meest recentelijke tarievenoverzicht, ook als mocht blijken dat deze ambtshandelingen geen doorgaan (kunnen) vinden.

8.3 Voor alle ambtshandelingen waarbij ter plaatse mocht blijken dat deze geen doorgang kunnen vinden zal het schuldenaarstarief in rekening worden gebracht.

8.4 Voor ambtshandelingen en werkzaamheden die naar het oordeel van Van der Vleuten & Van Hooff bij exploot dienen plaats te vinden en waaraan geen schuldenaarstarief is verbonden, zal Van der Vleuten & Van Hooff aan de opdrachtgever een vergoeding in rekening brengen gelijk aan het schuldenaarstarief voor een ambtshandeling die naar het oordeel van Van der Vleuten & Van Hooff aansluit bij de omschrijving van de desbetreffende ambtshandeling.

8.5 Voor het redigeren, bedenken, aanpassen en aanvullen van exploten is de opdrachtgever aan Van der Vleuten & Van Hooff een uurbedrag verschuldigd zoals opgenomen in het meest recentelijke tarievenoverzicht van Van der Vleuten & Van Hooff, met een minimum van € 25,00.

9. Nadere tarieven tussenpersonen en gerechtsdeurwaarders

In aanvulling op datgene wat hiervoor is gesteld gelden voor tussenpersonen en gerechtsdeurwaarders de tarieven zoals opgenomen in het meest recentelijke tarievenoverzicht.de volgende nadere tarieven:

10. Nadere tarieven cliënten In aanvulling op datgene wat hiervoor is gesteld gelden voor tussenpersonen en gerechtsdeurwaarders de tarieven zoals opgenomen in het meest recentelijke tarievenoverzicht.de volgende nadere tarieven:

11. Overige tarieven alle opdrachtgevers

11.1 Voor werkzaamheden en of kosten, welke niet vallen binnen het kader van normale incassowerkzaamheden, zoals het voeren van onderhandelingen en het geven van adviezen, is de opdrachtgever aan Van der Vleuten & Van Hooff een uurtarief verschuldigd zoals opgenomen in het tarievenoverzicht van Van der Vleuten & Van Hooff.

11.2 Van der Vleuten & Van Hooff brengt de opdrachtgever de voor de behandeling van de opdracht noodzakelijke verschotten in rekening, zoals opgenomen in het meest recentelijke tarievenoverzicht van Van der Vleuten & Van Hooff.

12. Voorschotten

Van der Vleuten & Van Hooff houdt zich het recht voor ter dekking van de reeds gemaakte ambtelijke kosten danwel de nog te maken ambtelijke kosten een voorschot te verlangen. Dit voorschot zal worden verrekend bij de eindafwikkeling. Over het door Van der Vleuten & van Hooff ontvangen voorschot zal geen rentevergoeding worden gegeven. Van der Vleuten & Van Hooff is niet gehouden de opdracht verder uit te voeren dan wel aan derden opdrachten te verstrekken zolang aan voornoemd voorschot niet is voldaan.

13. Tussentijdse afdrachten

13.1 Van der Vleuten & Van Hooff zal, op verzoek van de opdrachtgever, overgaan tot het doen van afdrachten indien Van der Vleuten & Van Hooff een bedrag van € 750,00 of meer onder zich heeft ten behoeve van de opdrachtgever.

13.2
Ter bepaling of de opdrachtgever gerechtigd is tot een (tussentijdse) afdracht als bedoeld in lid 1, heeft te gelden dat alle aan Van der Vleuten & Van Hooff gedane betalingen door of namens debiteur eerst strekken in mindering op door Van der Vleuten & Van Hooff gemaakte en voor rekening van opdrachtgever komende kosten in alle dossiers die Van der Vleuten & Van Hooff ten behoeve van opdrachtgever uitvoert. Opdrachtgever is gerechtigd tot een afdracht wanneer de ontvangsten op portefeuille niveau de gemaakte kosten op portefeuille niveau het met in lid 1 genoemde bedrag overstijgen.

13.3
Van der Vleuten & Van Hooff is aan opdrachtgever geen rente verschuldigd over de van of namens debiteur ontvangen gelden.

14. Betalingen

14.1 De opdrachtgever dient de declaratie van Van der Vleuten & Van Hooff binnen veertien dagen na dagtekening van deze declaratie aan Van der Vleuten & Van Hooff te voldoen, bij gebreke waarvan de opdrachtgever van rechtswege in verzuim is. Van der Vleuten & Van Hooff heeft het recht haar werkzaamheden op te schorten indien opdrachtgever op enig moment in verzuim komt met de betaling.

14.2 Vanaf de datum van het verzuim is de opdrachtgever aan Van der Vleuten & Van Hooff een rentevergoeding verschuldigd gelijk aan de wettelijke handelsrente alsmede buitengerechtelijke incassokosten van 15%.

14.3 Indien de opdrachtgever bezwaar heeft met betrekking tot een declaratie, dient de opdrachtgever dit bezwaar schriftelijk en deugdelijk gemotiveerd binnen veertien dagen na dagtekening van de declaratie aan Van der Vleuten & Van Hooff kenbaar te maken.

14.4 Opdrachtgever is niet gerechtigd de nakoming van de op hem rustende verplichtingen op te schorten op grond van een ingediend bezwaar.

14.5 Van der Vleuten & Van Hooff is gerechtigd om door een opdrachtgever verschuldigde bedragen te verrekenen met de door hun in opdracht van dezelfde opdrachtgever geïnde gelden ongeacht de schuldeiser.

14.6 Van der Vleuten & Van Hooff is gerechtigd om van de in opdracht van dezelfde opdrachtgever geïnde gelden een bepaald bedrag onder zich te houden bij wijze van voorschot als bedoeld in artikel 9.

15. Aansprakelijkheid

15.1 Ten aanzien van incasso-opdrachten heeft Van der Vleuten & Van Hooff een inspanningsverplichting. Van der Vleuten & Van Hooff kan nimmer aan een resultaatsverplichting worden gehouden.

15.2 Van der Vleuten & Van Hooff is niet aansprakelijk voor schade van opdrachtgevers of derden als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van de verstrekte opdracht, tenzij de schade kan worden toegerekend wegens opzet of grove schuld.

15.3 Van der Vleuten & Van Hooff is nimmer aansprakelijk voor schade welke de opdrachtgever lijdt door of vanwege Van der Vleuten & Van Hooff ingeschakelde derden.

15.4 Van der Vleuten & Van Hooff aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, behoudens indien en voor zover de door Van der Vleuten & Van Hooff afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomende
gevallen aanspraak op een vergoeding geeft.

15.5 Opdrachtgever is verplicht om Van der Vleuten & Van Hooff in de gelegenheid te stellen door haar gemaakte fouten, onzorgvuldigheden en nalatigheden zelf te herstellen, ongedaan te maken, de prestatie te completeren en/of schade te verminderen.

16. Retournering dossierstukken

16.1 In beginsel is Van der Vleuten & Van Hooff niet verplicht de voor een incasso-opdracht ter beschikking gestelde stukken aan de opdrachtgever te retourneren

16.2 Grossen van executoriale titels en onderhandse en authentieke akten zullen bij de afwikkeling van het dossier aan de opdrachtgever worden toegezonden.

16.3 Van der Vleuten & Van Hooff is verplicht alle overige stukken voor een periode van twee maanden na dagtekening van de afwikkeling te bewaren. Na deze periode kan de opdrachtgever geen stukken meer opeisen.

17 Slotbepalingen

17.1 Alle tarieven genoemd in deze voorwaarden, dan wel enig ander document afkomstig van Van der Vleuten & Van Hooff zijn exclusief de daarover verschuldigde omzetbelasting.

17.2 De tarieven mogen jaarlijks worden aangepast met het van overheidswege vastgestelde indexcijfer voor gezinsconsumptie. Dit geldt eveneens bij mogelijke wijziging in relevante wet- en regelgeving, dan wel economische, politieke en bedrijfsorganisatorische ontwikkelingen. Bij wijziging van de tarieven, wijziging gerelateerd aan het hiervoor genoemde indexcijfer daarbuiten gelaten, is de opdrachtgever gerechtigd binnen een maand na mededeling tariefsverhoging, lopende overeenkomsten schriftelijk te ontbinden. Van der Vleuten & Van Hooff zal vervolgens afwikkelen conform de bepalingen opgenomen in deze voorwaarden.

17.3 Alle geschillen voortvloeiende uit, of verbandhoudende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen naar Nederlands recht worden beslist door de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Van der Vleuten & Van Hooff.

17.4 Voor het geval één der bepalingen uit deze voorwaarden wordt vernietigd, blijven de overige bepalingen wel van toepassing.

17.5 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Haarlem en zullen, op verzoek, schriftelijk worden toegezonden.